ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Επιχειρηματικά σχέδια και μελέτες σκοπιμότητας – Η ομάδα μας μπορεί να καταρτίσει επιχειρηματικό σχέδιο και μελέτη σκοπιμότητας για να υποστηρίξει τους πελάτες κατά την εκτίμησή τους για μια νέα επενδυτική ευκαιρία ή για την άντληση κεφαλαίων.
  • Δημοσιονομική ειδική έρευνα – Η Belifor μπορεί να ετοιμάσει μια λεπτομερής οικονομική ειδική έρευνα για μια στοχευμένη εταιρεία για να υποστηρίξει τον αγοραστή στην αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της στοχευμένης εταιρείας.
  • Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνων – Μπορούμε να στηρίξουμε τους πελάτες μας στο σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και την εφαρμογή διαδικασιών για τη βελτίωση των εσωτερικών ελέγχων καθώς και για την αξιολόγηση και τεκμηρίωση της έκθεσης σε κινδύνους.
  • Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες – Αδειοδότηση Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και υποστήριξη στη δημιουργία και εγγραφή των Ταμείων Εναλλακτικών Επενδύσεων.