ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Φορολογικός προγραμματισμός – Προσφέρουμε εθνικό και διεθνή φορολογικό σχεδιασμό για να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας με τις φορολογικές τους υποθέσεις και για εισερχόμενες και εξωτερικές επενδύσεις στην Ευρώπη.
  • Συγχωνεύσεις, εξαγορές και αναδιάρθρωση – Μπορούμε να υποστηρίξουμε πελάτες όταν πραγματοποιούν συγχωνεύσεις, εξαγορές και αναδιάρθρωση των ομίλων τους, βοηθώντας τους να προσδιορίσουν τις φορολογικές επιπτώσεις και να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τη φορολογία.
  • Φορολογική ειδική έρευνα– Η φορολογική μας ομάδα έχει εμπειρία στη διεξαγωγή φορολογικών ειδικών ερευνών για να διασφαλίσει ότι ο επενδυτής έχει επίγνωση του φορολογικού καθεστώτος της στοχευμένης οντότητας.
  • Φορολογικές γνωματεύσεις – Όταν πρόκειται για συναλλαγές όπου η φορολογική εφαρμογή είναι ασαφής, μπορούμε να υποβάλουμε εκ των προτέρων αίτηση για φορολογική γνωμάτευση για λογαριασμό του φορολογούμενου.
  • Μελέτες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομίλικων συναλλαγών (transfer pricing) – Ετοιμασία μελετών τεκμηρίωσης τιμών ενδοομίλικων συναλλαγών (transfer pricing) με βάση τις απαιτήσεις του Τμήματος Φορολογίας και των διατάξεων του ΟΟΣΑ.
  • Ετοιμασία και κατάθεση Φορολογικών Δηλώσεων – Η Belifor αναλαμβάνει την έγκαιρη ετοιμασία και υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων τόσο για την Εταιρεία σας όσο και για Διευθυντικά Στελέχη που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.
  • Χειρισμός Ερωτήσεων κατά τη Διάρκεια Φορολογικού Ελέγχου – Η Belifor συνεργάζεται με τις Φορολογικές Αρχές και υπερασπίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα δικαιώματα σας όπως αυτά πηγάζουν από σχετικές νομοθεσίες. Προβαίνει επίσης σε ενστάσεις όπου αυτές ενδείκνυνται ως η καλύτερη επιλογή σε περίπτωση διαφωνιών με αποφάσεις των Αρχών.
  • Διαχείριση Πληρωμών Φόρων – Η Belifor αναλαμβάνει για σας τη έγκαιρη συμπλήρωση απαραίτητων Εντύπων και υποβολή τους στις Φορολογικές Αρχές καθώς και τη πληρωμή των οφειλόμενων φόρων.