ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  • Έλεγχος – Περιλαμβάνει τον εθελοντικό και υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.
  • Άλλες Υπηρεσίες Διασφάλισης – Η ομάδα ελέγχου και διασφάλισης μας έχει εμπειρία στην διενέργεια ειδικών ελέγχων όπως απαιτείται από τη νομοθεσία ή από συμφωνημένες διαδικασίες.
  • Έλεγχοι Ομίλου Εταιρειών – Συμμετέχουμε σε ελέγχους ομίλων εταιρειών ως Ελεγκτές Ομίλου για ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις διεθνών ομίλων ή ελεγκτές που αναφέρονται σε ελεγκτές ομίλων για διεθνείς ομίλους που είναι ιδιωτικοί ή εισηγμένοι / ελεγχόμενοι.
  • Ανασκοπήσεις – Η ομάδα ελέγχου και διασφάλισης έχει μεγάλη εμπειρία από ανασκοπήσεις ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.