ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Γενική Λογιστική – Περιλαμβάνει πλήρη ενημερότητα λογιστικών αρχείων, προκαταρκτικό έλεγχο παραστατικών, συμφιλιώσεις κινήσεων τράπεζας και προμηθευτών και τακτική ανασκόπηση και διώρθωση εγγραφών.
  • Ετοιμασία Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για Έλεγχο – Περιλαμβάνει λογιστικές εγγραφές κλεισήματος, προκαταρκτικούς λογιστικούς ελέγχους και ετοιμασία αρχείου για τους Ελεγκτές.
  • Συνεργασία με Ελεγκτές – Ο Ετήσιος Έλεγχος επιβάλλεται για όλες τις Κυπριακές Εταιρείες και διεξάγεται από Ανεξάρτητους Εγκεκριμμένους Λογιστές. Η Belifor προσφέρει την απαραίτητη ποιότητα κατά την ετοιμασία του Ελεγκτικού Φακέλου έτσι ώστε ο έλεγχος να διεκπαιρεόνεται με τον ομαλότερο και γρηγορώτερο τρόπο.
  • Ετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων και Αναλύσεων για σκοπούς Διεύθυνσης – Ανάλογα με τις απαιτήσεις και ανάγκες του πελάτη.
  • Ετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων για Συνεργάτες και Τρίτα Πρόσωπα – π.χ. για σκοπούς Τραπεζών, Επενδυτών, Προμηθευτών κλπ.
  • Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Πολυεθνικών Ομίλων – Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS).