ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Η Κύπρος για την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων εισήγαγε το 2015 νομοθεσίες που δίνουν κίνητρα και απαλλάσσουν τους φορολογικούς κατοίκους Κύπρου από προσωπικές φορολογίες από μερίσματα, τόκους και ενοίκια στην Κύπρο.
Επίσης ισχύουν ειδικές απαλλαγές εισοδημάτων για φυσικά πρόσωπα αλλά και ετήσια φορολογική έκπτωση για λογιζόμενο τόκο πάνω σε κεφάλαια που εισάγονται στην εταιρεία.
Πιο κάτω μάθετε πως  μπορεί ο κάθε επαγγελματίας να επωφεληθεί μεταφέροντας την φυσική του «κατοικία» την Κύπρο.
Διαβάστε πιο κάτω για τις απαλλαγές σε εισφορές, απαλλαγές σε φόρο εισοδημάτων αλλά και φορολογικές εκπτώσεις σε εταιρείες.

Μεταφορά τόπου φυσικής διαμονής «κατοικίας» στην Κύπρο

Η Κύπρος σε συνέχεια της προσπάθειας για την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων εισήγαγε το 2015 νομοθεσία για απαλλαγή από την φορολογία της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα η οποία εφαρμόζεται σε Κύπριους φορολογικούς κάτοικους. Η φορολογία αυτή εφαρμόζεται μόνον σε κατοίκους Κύπρου για εισοδήματα από ενοίκια (3% στο 75% του εισοδήματος), τόκους (30%) και μερίσματα (17%).
Η αλλαγή στην φορολογική νομοθεσία προβλέπει ότι φυσικά πρόσωπα τα οποία επιλέγουν ως χώρα μόνιμης διαμονής τους την Κύπρο και αποκτούν κυπριακό Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας απαλλάσσονται  από την παρακράτηση φόρου επί εισοδημάτων που απορρέουν από την επένδυση κεφαλαίου. Η απαλλαγή αφορά εισοδήματα τα οποία προέρχονται τόσο από την Κύπρο και το εξωτερικό.
Η απαλλαγή αυτή αφορά φυσικά πρόσωπα τα οποία τα τελευταία 17 από τα 20 χρόνια δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι και επιλεγούν ως φορολογική τους κατοικία την Κυπριακή Δημοκρατία. Φυσικά πρόσωπα τα οποία επιλέγουν την Κύπρο ως φορολογική τους κατοικία με βάση την σχετική νομοθεσία θα δικαιούνται την πιο πάνω φοροαπαλλαγή για τα επόμενα 17 χρόνια από την ημερομηνία στην οποία έχουν επιλέξει την Κύπρο ως χώρα της συνήθους διαμονής τους και φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.
 
Ως εκ τούτου, ο Ελλαδίτης ο οποίος επιλέγει να μεταφέρει τον τόπο διαμονής του στην Κύπρο απαλλάσσεται από τις προσωπικές φορολογίες όταν λαμβάνει μερίσματα, τόκους και ενοίκια στην Κύπρο.
Η φοροτεχνική ομάδα της Belifor είναι έτοιμη να σας κατευθύνει να μεταφέρεται τον τόπο διαμονής σας στην Κύπρο αναλαμβάνοντας να σας βοηθήσει σε σχέση με τους εκ του νόμου διαδικασίες που απαιτούνται να ακολουθηθούν καθώς και στην ετοιμασία των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων.
Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που ξεπερνούν τις €100.000 ετησίως από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο του οποίου η συνήθης κατοικία ήταν εκτός Κύπρου πριν την έναρξη της εργοδότησης του στην Κύπρο, δικαιούται 50% απαλλαγή εισοδημάτων. Η απαλλαγή εισοδημάτων αφορά εισοδήματα που απορρέουν από την Κύπρο και ισχύει για τα επόμενα 10 χρόνια από την ημερομηνία εργοδότησης του στην Κύπρο.

Παράδειγμα: Εισόδημα από Μισθωτές εργασίες €100.000

Στον Πίνακα 1 πιο κάτω παρατίθεται η φορολογία που θα αναλογούσε για εισοδήματα €100.000 χωρίς την φοροαπαλλαγή του 50% και στον Πίνακα 2 με την εφαρμογή της φοροαπαλλαγής.

Πίνακας 1

Φορολογική κλίμακα μισθωτού

Φορολογικός συντελεστής

Φορολογία ανά κλίμακα για €100.000 χωρίς φοροαπαλλαγή

%

Πρώτες 19.500

Μηδέν

Μηδέν

Από 19.501- 28.000

20

1.700

Από 28.001 – 36.300

25

3.775

Από 36.201 – 60.000

30

10.885

Από 60.001 – 100.000

35

14.000

Σύνολο

 

30.360

 

 

Πίνακας 2

Φορολογική κλίμακα μισθωτού

Φορολογικός συντελεστής

Φορολογία ανά κλίμακα για €100.000 με 50% φοροαπαλλαγή

%

Πρώτες 19.500

Μηδέν

Μηδέν

Από 19.501 – 28.000

20

1.700

Από 28.001 – 36.300

25

3.775

Από 36.201 – 50.000

30

4.140

Σύνολο

 

9.615

Συμπερασματικά, ο Έλληνας  ο οποίος είναι μισθωτός με εισοδήματα ύψους €100.000 θα φορολογηθεί με €9.615 ή 9,62%.
Η φοροτεχνική ομάδα της Belifor αναλαμβάνει να σας βοηθήσει σε σχέση με τους εκ του νόμου διαδικασίες που απαιτούνται να ακολουθηθούν καθώς και στην ετοιμασία των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων.
Η Κύπρος στην προσπάθεια της για την προσέλκυση νέων άμεσων επενδύσεων και την εισροής νέων κεφαλαίων υπάρχουσες επιχειρήσεις παραχωρεί ετήσια φορολογική έκπτωση  για λογιζόμενο τόκο πάνω σε νέα κεφάλαια που εισάγονται στην εταιρεία μετά την 1 Ιανουαρίου 2015.
Τα νέα κεφάλαια μπορούν να εισάγονται είτε υπό την μορφή μετρητών είτε υπό την μορφή  περιουσιακών  στοιχείων  σε  είδος,  όπως  για  παράδειγμα  μετοχές.  Νέα κεφάλαια σημαίνει το μετοχικό κεφάλαιο και το αποθεματικό υπέρ το άρτιο στο βαθμό που αυτά έχουν εξοφληθεί και που έχουν εκδοθεί μετά τη 1 Ιανουαρίου 2015.
Ο τόκος πάνω στα νέα κεφάλαια υπολογίζεται με βάση το “επιτόκιο αναφοράς”, που σημαίνει το επιτόκιο απόδοσης του δεκαετούς κυβερνητικού ομολόγου (στις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του φορολογικού έτους) του κράτους στο οποίο επενδύονται τα νέα κεφάλαια, αυξημένο κατά 3%. Το επιτόκιο αναφοράς θα έχει σαν κατώτατο όριο το επιτόκιο απόδοσης του αντίστοιχου δεκαετούς Κυπριακού κυβερνητικού ομολόγου,πλέον περιθώριο 3%.
Το ποσό του λογιζόμενου τόκου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας, όπως αυτό θα προσδιοριστεί με βάση τις διατάξεις του νόμου, πριν την αφαίρεση  του  λογιζόμενου αυτού τόκου.Εάν ο λογιζόμενος τόκος είναι κάτω από το 80% του φορολογητέου εισοδήματος,τότε αφαιρείται ολόκληρο το ποσό του λογιζόμενου τόκου.
Η φορολογική έκπτωση αφορά εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου όσο και  εταιρείες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου αλλά  έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο.
Η φορολογική έκπτωση για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος μιας εταιρείας αφαιρείται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αφαιρείται και ο πραγματικός τόκος που καταβλήθηκε και ισχύουν οι ίδιες πρόνοιες και περιορισμοί για την παραχώρηση της έκπτωσης.Έτσι, ο λογιζόμενος τόκος αφαιρείται όταν τα νέα κεφάλαια που εισάγονται χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση.Για παράδειγμα στην περίπτωση που τα νέα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για αγορά μετοχών, τότε ισχύουν τα ίδια κριτήρια όπως και στην περίπτωση τόκων που καταβάλλονται πάνω σε δάνεια που γίνονται για την απόκτηση των μετοχών.