ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ίδρυση Κυπριακής εταιρείας παρέχει πολλά φορολογικά πλεονεκτήματα όπως ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής 12,5%,  ο μηδενικός φόρος κατά την διανομή των μερισμάτων στην Κύπρο και 2,5% φορολόγηση αυτών των μερισμάτων για τους Έλληνες στην Ελλάδα.

Άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα είναι το χαμηλό κόστος σύστασης αλλά και λειτουργίας μιας εταιρείας στην Κύπρο, το ασφαλές τραπεζικό σύστημα και η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων.

 • Χαμηλός φορολογικός συντελεστής, 12,5% επί των κερδών
 • 0% φόρο επι των μερισμάτων
 • 2,5% φόρος επί των μερισμάτων για Έλληνες επενδυτές (βάση γνωμάτευσης ΔΟΣΑ 1051902 ΕΞ 2016) εφόσον δηλωθούν τα μερίσματα στην Ελλάδα και πληρούνται τα 2 κριτήρια της γνωμάτευσης για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • Δεν παρακρατούνται φόροι σε διανομή μερισμάτων, ή πληρωμή τόκων και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας (όταν αυτά χρησιμοποιούνται εκτός Κύπρου) σε μη φορολογικούς κατοίκους Κύπρου
 • Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές για τους μετόχους
 • Δε φορολογούνται μερίσματα μεταξύ των Κυπριακών εταιρειών, ενώ εξαιρούνται του φόρου και μερίσματα από ξένες επενδύσεις (με κριτήρια τα οποία πληρούνται εύκολα).
 • Φορολογούνται με 12,5% τόκοι που προέρχονται από ή είναι στενά συνδεδεμένοι με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης (π.χ. τόκοι εμπορικών χρεωστών ή μεταξύ εταιρειών συγκροτήματος όπου η εταιρεία ενεργεί ως χρηματοδοτικό όργανο του συγκροτήματος)
 • Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται μόνο σε ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο ή σε μετοχές ιδιωτικής εταιρείας που κατέχει ακίνητη περιουσία στην Κύπρο
 • Κέρδη από πώληση τίτλων (περιλαμβανομένων και μετοχών) εξαιρούνται οποιουδήποτε φόρου
 • Φορολογικές ζημιές μεταφέρονται στα επόμενα 5 έτη
 • Επιτρέπεται ο συμψηφισμός ζημιών συγκροτήματος
 • Αναδιοργανώσεις εταιρειών (π.χ. συγχωνεύσεις, διασπάσεις) δε φορολογούνται
 • Εξαιρούνται του φόρου κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση εκτός Κύπρου (με κριτήρια τα οποία πληρούνται εύκολα).
 • Χαμηλό κόστος σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας
 • Ασφαλές τραπεζικό σύστημα
 • Ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων
 • Ελληνική και Αγγλική χρήση της γλώσσας
 • Πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004
 • Πλήρες μέλος του ΟΗΕ
 • Εναρμονισμένο νομοθετικό πλαίσιο με βάση το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο
 • Εναρμονισμένη φορολογική νομοθεσία στη βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Σταθερό νομικό και φορολογικό περιβάλλον (βασισμένο στο αγγλικό δίκαιο)
 • Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με πάνω από 55 χώρες
 • Σύγχρονο σύστημα υποδομών
 • Σταθερή και σύγχρονη δημόσια διοίκηση
 • Ελκυστικό και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον προς ξένους επενδυτές
 • Υψηλού μορφωτικού επιπέδου επαγγελματικό προσωπικό