ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η Κυπριακή φορολογία είναι αρκετά ελκυστική για επαγγελματίες αλλά φυσικά και για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Αρκετά ωφελήματα και απαλλαγές καθιστούν το φορολογικό δίκαιο της Κύπρου ως ένα από τα πιο ελκυστικά παγκοσμίως. Μεγάλο πλεονέκτημα φυσικά το γεγονός ότι η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτει ένα αξιόπιστο νομικό δίκαιο που ενισχύει και προστατεύει τον επιχειρηματικό κύκλο ευνοώντας την ανάπτυξη.

Προσωπική φορολογία:
Οι φορολογικοί κάτοικοι (φυσικά πρόσωπα) Κύπρου απολαμβάνουν τα ωφελήματα κλιμακωτών φορολογικών συντελεστών σε σχέση με το φορολογητέο τους εισόδημα με αφορολόγητο ύψους €19.500. Οι φορολογικοί συντελεστές ξεκινούν από 20% και φτάνουν το 35% για ετήσια εισοδήματα άνω των €60.000 ευρώ. Επίσης δίνονται φορολογικά κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα οι οποίοι αποφασίζουν να εγκατασταθούν στη Κύπρο.

Εταιρικός φόρος:
Ο συντελεστής του εταιρικού φόρου στο 12,5% είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του κάθε επιχειρηματία που δραστηριοποιείται μέσω Κυπριακής Εταιρείας. Νομικά πρόσωπα (εταιρείες) που ασκούν τον έλεγχο και την διεύθυνση τους στην Κύπρο θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι. Πέραν του κυπριακού φορολογικού συντελεστή, οι εταιρείες απολαμβάνουν αρκετές φορολογικές απαλλαγές.

Πιο κάτω παρουσιάζονται σε πίνακες οι φορολογικές απαλλαγές και αφαιρέσεις καθώς και ο φορολογικός χειρισμός των ζημιών για τις Κυπριακές Εταιρείες.

Φορολογικός κάτοικος Κύπρου θεωρείται το άτομο το οποίο διαμένει στην Κύπρο για μία ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν στο σύνολό τους τις 183 ημέρες στο φορολογικό έτος. Η μια ημέρα εντός και εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας καθορίζεται ως εξής:

  • Μέρα αναχώρησης από τη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα εκτός της Δημοκρατίας
  • Μέρα άφιξης στη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα εντός της Δημοκρατίας
  • Άφιξη και αναχώρηση από τη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μια ημέρα εντός της Δημοκρατίας
  • Αναχώρηση και επιστροφή στη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μια ημέρα εκτός της Δημοκρατίας

Ξένοι φόροι που πληρώθηκαν μπορούν να πιστωθούν έναντι του Κυπριακού φόρου εισοδήματος που προκύπτει.

Ο φορολογικός κάτοικος Κύπρου φορολογείται πάνω σε όλο το εισόδημα του που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Ο μη φορολογικός κάτοικος Κύπρου φορολογείται σε συγκεκριμένα εισοδήματα που κτώνται ή προκύπτουν από πηγές στην Κύπρο μόνο.

Κλίμακα φορολογικών συντελεστών για Φυσικά Πρόσωπα

Φορολογητέο Εισόδημα ανά έτος

Συντελεστής

Φορολογία

%

0 – 19.500

Μηδέν

Μηδέν

19.501 – 28.000

20

1.700

28.001 – 36.300

25

3.775

36.301 – 60.000

30

10.885

Πάνω από 60.000

35

 

 

Φορολογικές απαλλαγές φυσικών προσώπων (εξαιρούνται του φόρου)

Είδος εισοδήματος

Φοροαπαλλαγή

Mερίσματα

Όλα

Αμοιβή από εργοδότηση στην Κύπρο ατόμου που δεν ήταν κάτοικος Κύπρου πριν την έναρξη εργοδότησης. Η απαλλαγή ισχύει για 10 έτη και η ετήσια αμοιβή υπερβαίνει τις €100.000.

50% της αμοιβής

Αμοιβή από εργοδότηση στην Κύπρο ατόμου που δεν ήταν κάτοικος Κύπρου πριν την έναρξη εργοδότησης για τρία έτη από την 1 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η εργοδότηση του στην Κύπρο.Για εργοδότηση που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2012 ή μετά, η απαλλαγή αυτή εφαρμόζεται για 5 έτη, αρχίζοντας από το έτος που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η εργοδότηση με τελευταίο έτος διεκδίκησης το 2020. Αυτή η απαλλαγή δεν μπορεί να παρέχεται πρόσθετα από την προ αναφερόμενη απαλλαγή σχετικά με το 50% της αμοιβής από εργοδότηση.

20% της αμοιβής μέχρι το ανώτατο ποσο των €8.550 ανά έτος

Αμοιβή από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών εκτός Κύπρου για συνολική περίοδο πέραν των 90 ημερών σε εργοδότη που δεν είναι κάτοικος στην Κύπρο ή σε μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό εργοδότη που είναι κάτοικος Κύπρου (π.χ. ναυτικοί).

Όλη

Κέρδος από διάθεση τίτλων

Όλο

Kατ’ απoκoπή καθoριζόμεvo πoσό τo oπoίo λαμβάvεται εφάπαξ υπό τύπo φιλoδωρήματoς λόγω αφυπηρέτησης, μετατροπής συντάξεως ή θαvάτoυ ή απoζημίωση θαvάτoυ ή σωματικής βλάβης.

Όλο

Πoσό πoυ αvτιπρoσωπεύει τηv απoπληρωμή κεφαλαίoυ ατόμωv πoυ συσσωρεύεται από πληρωμές ασφαλίστρωv ή συvεισφoρώv σε εγκεκριμέvα ταμεία (π.χ. Tαμεία Πρovoίας)

Όλο

Kέρδη από μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού, κάτω υπό oρισμέvες πρoϋπoθέσεις.

Όλα

 

Φορολογικές αφαιρέσεις φυσικών προσώπων (αφαιρούνται από το εισόδημα)

Είδος εισοδήματος

Είδος εισοδήματος

Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα (με αποδείξεις)

Όλες

Από την 1η Ιανουαρίου 2017, ποσό που επενδύεται σε κάθε φορολογικό έτος είτε άμεσα είτε έμμεσα σε εγκεκριμένη καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση.

Μέχρι το 50% του φορολογητέου εισοδήματος όπως υπολογίζεται πριν από αυτή την έκπτωση (το ποσό της έκπτωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €150.000 το έτος). Έκπτωση η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε δύναται να μεταφέρεται και να διεκδικείται στα επόμενα 5 έτη, τηρουμένου του 50% περιορισμού επί του φορολογητέου εισοδήματος (και με μέγιστο ολικό ποσό €150.000 το έτος)

Συνδρoμές σε συvτεχvίες ή επαγγελματικoύς συvδέσμoυς

Όλες

Εvoίκια εισπρακτέα

20% τωv εvoικίωv

Εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, σχεδίωv ιατρoφαρμακευτικής περίθαλψης (περιoρίζovται στo 1,5% των αποδοχών ), ταμείωv συvτάξεως και ταμείωv πρovoίας (περιορίζονται στο 10% των αποδοχών) και για ασφάλιστρα ζωής (περιορίζονται στο 7% του ασφαλιζόμενου ποσού).

Mέχρι 1/5 τoυ φoρoλoγητέoυ εισoδήματoς

Zημιά τρέχovτoς έτoυς και πρoηγoυμέvωv ετώv (για φυσικά άτομα που υποχρεούνται να ετοιμάσουν οικονομικές καταστάσεις, δεν επιτρέπεται να συμψηφίζεται ζημία με το φορολογητέο εισόδημα οποιασδήποτε χρονιάς μετά την πάροδο 5 ετών)

Όλη

Η φορολογία των Κυπριακών εταιριών πέραν του χαμηλού συντελεστή (12,5%) προσφέρει φορολογικές απαλλαγές, εκπιπτόμενα έξοδα και ειδικός χειρισμός της φορολογικής ζημιάς.

Αναλυτικά πιο κάτω βρείτε όλα τα πλεονεκτήματα στην φορολογία μιας Κυπριακής Εταιρείας.

Επιβολή φόρου σε εταιρείες

Εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος της Κύπρου, φορολογείται πάνω στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου.

Εταιρεία που δεν είναι φορολογικός κάτοικος της Κύπρου, φορολογείται πάνω στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές μόνο εντός Κύπρου.

Φορολογική Κατοικία

Φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τον έλεγχο και τη διεύθυνση τους στην Κύπρο.

Συντελεστής εταιρεικού φόρου

Ο συντελεστής φόρου για Κυπριακές Εταιρείες είναι 12,5%

Φορολογικές απαλλαγές

Είδος εισοδήματος

Φοροαπαλλαγή

Mερίσματα

Όλα

Κέρδος απο διάθεση τίτλων

Όλο

Τόκοι που δεν προκύπτουν από ή δεν συνδέονται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης

Όλοι

Κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγματικές διαφορές εκτός από συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την εμπορία συναλλάγματος και σχετικών παραγώγων

Όλα

Όφελος, πλεόνασμα ή κέρδος το οποίο προκύπτει από Αναδιάρθρωση

Όλο

Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση που διατηρείται στο εξωτερικό (με προϋποθέσεις)

Όλα

 

Φορολογικές Εκπιπτόμενες Δαπάνες για Εταιρείες

Έξοδα που έγιναν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για την κτήση εισοδήματος αφαιρούνται για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Είδος εξόδου

Εκπίπτουν

Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα (με αποδείξεις) Όλες

Τόκοι πληρωτέοι για την απόκτηση 100% των μετοχών, άμεσα ή έμμεσα, θυγατρικής εταιρείας θα αφαιρούνται για σκοπούς φόρου εισοδήματος νοουμένου ότι η θυγατρική εταιρεία δεν κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. Εάν η θυγατρική κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, η παραχώρηση έκπτωσης τόκων στην θυγατρική περιορίζεται στο ποσό που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση.

Όλοι

Νέα κεφάλαια που εισάγονται στην εταιρεία από τη 1η Ιανουαρίου 2015 υπό την μορφή εκδοθέν μετοχικού κεφαλαίου και αποθεματικού υπέρ το άρτιον , δικαιούνται ετήσια λογιζόμενη έκπτωση τόκων (ΛΕΤ). Η ετήσια ΛΕΤ έκπτωση υπολογίζεται με βάση λογιζόμενο επιτόκιο πάνω στα νέα κεφάλαια. Το επιτόκιο αυτό είναι ίσο με την απόδοση του δεκαετούς κυβερνητικού ομολόγου (κατά τη 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους) του κράτους στο οποίο επενδύονται τα νέα κεφάλαια, αυξημένο κατά 3% (με κατώτατο όριο το επιτόκιο απόδοσης δεκαετούς κυβερνητικού ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας της ίδιας ημέρας αυξημένο κατά 3%).Για το 2016 το επιτόκιο είναι 3,489%.

Λογιζόμενη έκπτωση τόκων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του φορολογητέου κέρδους που απορρέει από περιουσιακά στοιχεία που χρηματοδοτούνται από νέα κεφάλαια (όπως αυτό έχει προσδιοριστεί πριν αφαιρεθεί η ΛΕΤ έκπτωση).

Κέρδη που προκύπτουν από εκμετάλλευση ή/και διάθεση άυλων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το «νέο» Κυπριακό καθεστώς (ισχύει από 1 Ιουλίου 2016).

80% του καθαρού κέρδους όπως υπολογίζεται σε σχέση με το «νέο» καθεστώς

Εισόδημα δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, ενσωματωμένο εισόδημα και άλλα επιλέξιμα κέρδη που προέρχονται από επιλέξιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με το «παλαιό» Κυπριακό καθεστώς.

80% του καθαρού κέρδους

Δαπάνες για επιστημονικές έρευνες περιλαμβανομένης της έρευνας και της ανάπτυξης οι οποίες διενεργούνται από μικρές και μεσαίες καινοτόμες επιχειρήσεις.

Όλες

Εισφορές εργοδότη στις κοινωνικές ασφαλίσεις και εγκεκριμένα ταμεία πάνω στους μισθούς των εργοδοτουμένων.

Όλες

Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για εργοδοτούμενους

Μέχρι 1% των αποδοχών του εργοδοτούμένου

Ταμείο προνοίας/σύνταξης για εργοδοτούμενους

Μέχρι 10% των αποδοχών του εργοδοτούμένου

Έξοδα ψυχαγωγίας για σκοπούς της επιχείρησης.

Το κατώτερο των €17.086 ή 1% των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας

 

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για εταιρείες

Είδος εξόδου

Δεν εκπίπτουν

Έξοδα που δεν έγιναν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για κτήση εισοδήματος

Όλα

Έξοδα ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος

Όλα

Τόκος που αναλογεί στο κόστος ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος ανεξάρτητα από τη χρήση του και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση

Όλος για 7 έτη από την ημέρα απόκτησης του σχετικού περιουσιακού στοιχείου.

Μισθοί που παρέχονται εντός του φορολογικού έτους, επί των οποίων οι εισφορές στο ΙΚΑ και σε άλλα εγκεκριμένα ταμεία δεν καταβάλλονται στο έτος στο οποίο οφείλονται.

Όλοι

Φορολογητέα Ζημιά

Η φoρoλoγική ζημιά πoυ πρoκύπτει κατά τη διάρκεια τoυ φoρoλoγικoύ έτoυς, αν δεν μπορεί να συμψηφιστεί με άλλα εισοδήματα, μεταφέρεται και συμψηφίζεται με τα φoρoλoγιτέα κέρδη τωv επόμεvωv πέντε ετώv.

Συμψηφισμός ζημιών Συγκροτήματος

Ο συμψηφισμός φορολογητέων ζημιών εταιρείας επιτρέπεται να γίνει με κέρδη του ίδιου έτους άλλης εταιρείας του ιδίου συγκροτήματος, όταν οι εταιρείες είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.

Πότε θεωρείται μία Κυπριακή Εταιρεία μέλος του ίδιου Συγκροτήματος:

  • η μια είναι κατά 75% εξαρτημένη της άλλης, ή
  • η κάθε μια ξεχωριστά είναι κατά 75% εξαρτημένες τρίτης εταιρείας

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 ενδιάμεσες εταιρείες, μη φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου, δεν θα επηρεάζουν την ύπαρξη συγκροτήματος για συμψηφισμό ζημιών, εάν αυτές οι εταιρείες είναι φορολογικοί κάτοικοι είτε κράτους μέλους της ΕΕ είτε κράτους με το οποίο η Κύπρος έχει σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας ή για ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών (διμερή ή πολυμερή).

Εταιρεία μέλος συγκροτήματος που είναι φορολογικός κάτοικος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να εκχωρήσει φορολογητέες ζημιές σε εταιρεία φορολογικό κάτοικο της Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω εκχωρούσα εταιρεία έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες συμψηφισμού ή μεταφοράς των φορολογητέων ζημιών στο κράτος της φορολογικής της κατοικίας ή σε άλλο κράτος μέλος όπου δυνατό να εδρεύει ενδιάμεση ιθύνουσα εταιρεία.

Ο συμψηφισμός φορολογητέων ζημιών μεταξύ εταιρειών θα παραχωρείται στην περίπτωση όπου η εκχωρούσα εταιρεία και η αιτούσα εταιρεία είναι μέλη του ιδίου συγκροτήματος για ολόκληρο το φορολογικό έτος.

Ζημιά μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό

Ζημιά από μόνιμη εγκατάσταση του εξωτερικού μπορεί να συμψηφιστεί με κέρδη της εταιρείας στην Κύπρο. Μελλοντικά κέρδη εξαιρούμενης μόνιμης εγκατάστασης του εξωτερικού θα φορολογούνται στην Κύπρο μέχρι το ποσό της ζημιάς που συμψηφίστηκε.