ΙΔΡΥΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Belifor μπορεί, με συνοπτικές διαδικασίες, να ιδρύσει για σας τη δική σας Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στα πρότυπα των Βρετανικών εταιρειών τύπου “Limited”. Οι εταιρείες τύπου “Limited” αποτελούν ξεχωριστές νομικές οντότητες που περιορίζουν την ευθύνη των ιδιοκτητών τους στο ποσό επένδυσης σε αυτές και ποτέ σε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη νοουμένου ότι οι ιδιοκτήτες δεν είναι παράλληλα και διευθυντές της εταιρείας τους.

Η διαδικασία εγγραφής εταιρείας στην Κύπρο ξεκινά με την κατάθεση προς έγκριση του ονόματος που γίνεται εντός 3 ημερών ενώ η ίδρυση της ολοκληρώνεται, συνήθως, εντός 8 εργάσιμων ημερών.

Επιπρόσθετα η νομοθεσία επιτρέπει την μεταφορά της εταιρικής έδρας προς ή από την Κύπρο. Οι σχετικοί κανονισμοί εντάσσονται στα πλαίσια προσέλκυσης ξένων επενδύσεων που αποτελούν βασική και διαχρονική πολιτική του κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας και ως εκ τούτου έχουν δημιουργήσει αξιόλογες ευκαιρίες για επενδυτές, επιχειρηματίες και αλλοδαπές εταιρείες που μπορούν να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και να επωφεληθούν από την Κυπριακή φορολογική νομοθεσία.

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα έγγραφα που χρειάζονται, η διαδικασία ίδρυσης, τα χαρακτηριστικά καθώς και το κόστος ίδρυσης μιας εταιρείας στην Κύπρο.

Κυπριακή εταιρεία, γνωστή ως «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» (Limited) έχει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) και, κακώς, συγχέεται μερικές φορές με την ελληνική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ). Η χρησιμοποίηση της ορολογίας αυτής είναι, βέβαια, απόρροια της επίδρασης του αγγλοσαξονικού δικαίου στην νομοθεσία της Κύπρου.

Η Κύπρος μετά την 1η Μαΐου 2004 έγινε πλήρες μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως εκ τούτου οι Κυπριακές εταιρείες δεν θεωρούνται offshore.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Κυπριακής Εταιρείας θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:
 • Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό: Οι κυπριακές εταιρείες πρέπει να διαθέτουν Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό με το οποίο καθορίζουν τις δραστηριότητες με τις οποίες δύναται να ασχοληθεί η εταιρεία καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα ρυθμίζει τις εσωτερικές της υποθέσεις.
 • Μετοχικό κεφάλαιο: Δεν υπάρχει νομική ρύθμιση που να καθορίζει το κατώτατο ή ανώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου της Κυπριακής Εταιρείας.
 • Μέτοχοι: Σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης πρέπει να έχουν έναν τουλάχιστον μέτοχο. Αν επιθυμείτε να διατηρήσετε την ανωνυμία των μετόχων, οι μετοχές είναι δυνατόν να κρατούνται από εταιρεία η οποία ενεργεί ως εμπιστευματοδόχος των μετοχών των ιδιοκτητών, χωρίς να αποκαλύπτεται η πραγματική τους ταυτότητα. Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών αυτών τηρείται και απαιτείται απόφαση Κυπριακού Δικαστηρίου πριν από την αποκάλυψη τους.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Αν και ο διορισμός ντόπιων συμβούλων δεν απαιτείται από τη νομοθεσία, εν τούτοις για τους φορολογικούς λόγους, θεωρείται επιθυμητός. Τονίζεται ότι, από φορολογικής πλευράς, είναι σημαντικό η εταιρεία να διευθύνεται και να ελέγχεται στην Κύπρο, και έτσι συστήνεται όπως η πλειοψηφία των συμβούλων είναι κάτοικοι Κύπρου.

Γραμματέας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία πρέπει να διαθέτει γραμματέα.

Εγγεγραμμένη διεύθυνση

Ο νόμος απαιτεί επίσης όπως κάθε εταιρεία διαθέτει εγγεγραμμένο γραφείο στην Κύπρο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εμπορική διεύθυνση της Κυπριακής Εταιρείας για διεξαγωγή των εργασιών της.

Χρόνος και διαδικασία ίδρυσης Κυπριακής Εταιρείας

Η διαδικασία εγγραφής Κυπριακής Εταιρείας και της δραστηριοποίησης της γίνεται εντός 8 εργάσιμων ημερών και δύναται να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε τη δίκαιη φορολογία των κερδών σας και την αποφυγή της γραφειοκρατίας.

Επωνυμία εταιρείας

Αρχικά θα πρέπει να αιτηθούμε για έγκριση ονόματος της υπό ίδρυση Εταιρείας. Η διαδικασία εγγραφής Κυπριακής Εταιρείας είναι απλή και η έγκριση του ονόματος γίνεται εντός 3 εργάσιμων ημερών. Συνήθως παίρνουμε δύο ή τρεις εναλλακτικές προτάσεις, έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες έγκρισης μιας επιλεγείσας επωνυμίας από τον Έφορο Εταιρειών.
Με την έγκριση του ονόματος της Εταιρείας ξεκινά η διαδικασία εγγραφής της εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου με την κατάθεση όλων εκ του νόμου απαραίτητων εγγράφων για σύσταση της Εταιρείας.
Η εξέτασης της αίτησης για την εγγραφή της Εταιρείας διαρκεί 4-5 εργάσιμες μέρες και συνολικά θα έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 7 με 8 εργάσιμων ημερών το αργότερο με την έκδοση των επικυρωμένων πιστοποιητικών ίδρυσης και του Καταστατικού της Εταιρείας.
Παραλαβή εγγράφων
Πιστοποιημένο αντίγραφο Διαβατηρίου ή Ταυτότητας

Πιστοποιημένο αντίγραφο ή αυθεντικός πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ)

Συστατική επιστολή από τραπεζικό ίδρυμα, δικηγόρο ή εγγεκριμμένο λογιστή για εξακρίβωση στοιχείων του προσώπου σας.

Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο με 2 ή 3 πιθανές ονομασίες

Ημέρα 1
 • Αίτηση στον Έφορο Εταιρειών για έγκριση ονόματος εταιρείας
Ημέρα 3
 • Έγκριση ονόματος εταιρείας
 • Σύνταξη και υποβολή του καταστατικού προς τον Έφορο Εταιρειών για επικύρωση
Ημέρα 7 ή 8
 • Έκδοση ιδρυτικών εγγράφων
 • Πιστοποιητικού εγγραφής
 • Πιστοποιητικού συμβούλων και γραμματέα
 • Πιστοποιητικού μετόχων
 • Πιστοποιητικού διεύθυνσης και έδρας της εταιρείας
 • Επικύρωση καταστατικού εταιρείας

Εγγραφή:

 • Στην εφορία για απόκτηση Α.Φ.Μ
 • Αίτηση για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
Ημέρα 20-30
 • Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
Κατά την οριστικοποίηση του φορολογικού σχεδιασμού που θα συζητήσετε και θα συμφωνήσετε μαζί με τους φορολογικούς μας συμβούλους τα ακόλουθα έγγραφα είναι αναγκαία για την ίδρυση κυπριακής εταιρείας και για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.
 • Πιστοποιημένο αντίγραφο Διαβατηρίου ή Ταυτότητας
 • Πιστοποιημένο Αντίγραφο  ή Αυθεντικός Πρόσφατος Λογαριασμός κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ) για εξακρίβωση διεύθυνσης διαμονής
 • Συστατική επιστολή από τραπεζικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή αδειοδοτημένο λογιστή. Υποδείγματα συστατικών επιστολών μπορεί να σας προμηθεύσει το γραφείο μας. Οι συστατικές επιστολές δίνονται από τα τραπεζικά ιδρύματα τα και τους νομικούς σας συμβούλους με τους οποίους συνεργάζεστε για να εξακριβωθεί ότι σας γνωρίζουν.
Τα πιο πάνω έγγραφα μπορούν να παρουσιαστούν στους αντιπροσώπους μας στην Ελλάδα οι οποίοι θα επικυρώσουν τα αντίγραφα και δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψετε εκτός Ελλάδος.