ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  • Σύσταση Εταιρείας – Μπορούμε να στηρίξουμε τη διαδικασία σύστασης Κυπριακών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.
  • Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης – Μπορούμε να στηρίξουμε τους πελάτες μας στα καθήκοντα του Γραμματέα της Εταιρείας, όπως η διατήρηση των νόμιμων εγγράφων, το μητρώο μετόχων καθώς και τη σύνταξη πρακτικών των Συμβούλων και των Μετόχων.
  • Προτεινόμενοι διευθυντές – Μέσω του δικτύου των συνεργατών μας, μπορούμε να προτείνουμε υψηλόβαθμους διευθυντές.
  • Εγγεγραμμένη διεύθυνση και χώρος γραφείου – Μπορούμε να παρέχουμε εγγεγραμμένη διεύθυνση και εάν απαιτείται φυσικό χώρο γραφείου και υπηρεσίες υποστήριξης.